ทฤษฎีและความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาผลการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การเตรียมความพร้อมก่อนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการจัดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปรับปรุงสัดส่วนร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยตนเอง ปฏิบัติการทางหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ