ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุในงานอุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูปวัสดุ การออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การผลิตแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ประเภทการผลิต การออกแบบและการดำเนินงานของระบบการผลิต เทคโนโลยีกลุ่ม กรณีศึกษาระบบการผลิตแบบโตโยต้า อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง