ความหมาย เป้าหมายของการประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การทดสอบ การวัดผลและการประเมินสมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ชุดการทดสอบ ปฏิบัติการทางการวัดและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย