ปฏิบัติการเกี่ยวกับชีวเคมีและสรีรวิทยาของจุลชีพที่ทำให้เกิดโรค การป้องกันโรค การทำให้ปราศจากเชื้อ การสร้างภูมิคุ้มกัน พยาธิในคนและสัตว์ การทดสอบเชื้อและความไวของเชื้อต่อยา การประยุกต์ใช้จุลชีพในทางเภสัชกรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชา 561 203 จุลชีววิทยาทางการแพทย์