เทคนิคและทักษะของการเล่นกีฬา โดยนำหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

TECHNIQUES AND SKILLS FOR PLAYING SPORTS; APPLYING PRINCIPLES OF SPORTS SCIENCE TO ENHANCE PHYSICAL FITNESS.