การบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่การวิจัยในประเด็นปัญหาหรือเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ในวงการวิชาชีพ สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ในการทำโครงงานวิจัย โดยมีขอบเขต การวางแผน วิธีการ การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย ตลอดจนการเขียนรายงานเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ โครงงานวิจัยที่สามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา