การนำความรู้และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ในการปรับหรือ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำรงชีพ อันได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพในองค์กรของภาครัฐบาลและเอกชน การลดความเครียดในการดำรงชีวิต การควบคุมน้ำหนักร่างกาย รวมถึงการจัดสภาวะโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย