ประวัติการถ่ายภาพโดยสังเขป การเลือกใช้ฟิล์ม กล้องและอุปกรณ์ประกอบในการถ่ายภาพ ตลอดจนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ หลักการถ่ายภาพโดยทั่วไป เทคนิคการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน ได้แก่การถ่ายภาพช่วงความชัดลึกต่าง ๆ การถ่ายภาพเคลื่อนไหว อิทธิพลของแสงที่มีต่อการถ่ายภาพ หลักการจัดองค์ประกอบภาพ การฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ รวมทั้งการล้างฟิล์ม และอัดภาพขยายภาพขาว-ดำ