องค์ประกอบของความสมบูรณ์ของร่างกาย สมรรถภาพทางกาย เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ วิเคราะห์ ทดสอบ การวัดและประเมินสมรรถภาพทางกาย การฝึกปฏิบัติ การประเมินผลและให้คำแนะนำ การเสริมสร้างสมรรถภาพในศูนย์สุขภาพ กีฬาและพลศึกษา