หลักการและความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้เครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีและโครมาโทกราฟี รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์