ปฏิบัติการการวิเคราะห์ยาเพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และเภสัชภัณฑ์ตามตํารายา โดยวิธีวิเคราะห์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา 564 304 เภสัชวิเคราะห์ 2 เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลทางเภสัชศาสตร์