เนื้อหาเชิงบูรณาการของการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางชีววิทยายีน โปรตีน เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมศาสตร์กรรมวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีและระบบนําส่งยาเพื่อผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องสําอาง

Integrated study of application of biological databases; gene; protein; genetic engineering techniques; biotechnology processes; nanotechnology and drug delivery systems in the production of pharmaceuticals and cosmetics.