แนวคิดของระบบการผลิตสมัยใหมํ การสร๎างรูปแบบทางคณิตศาสตร์และการหาคำ เหมาะที่สุดในระบบการผลิต ปัญญาคณาสำหรับการวางแผนกระบวนการ การลดการตั้งเครื่องจักร การหาคำเหมาะที่สุดในการวางแผนและการจัดตารางการผลิต การออกแบบระบบคัมบัง การเลือก เครื่องมือในการผลิต เทคโนโลยีกลุํม การวางผังเครื่องจักรและสิ่งอำนวยความสะดวก การวางผัง คลังสินค๎า กรณีศึกษา

Concepts of modern manufacturing systems. Mathematical model formulation and optimization. Computational intelligence for process planning. Machine setup reduction. Optimization in production planning and scheduling. Kanban systems design. Manufacturing equipment selection. Group technology. Machines and facilities layout. Warehouse layout. Case studies.