กระบวนการเชิงสโตแคสติก ลูกโซ่มาคอฟ กระบวนการปัวซองส์ ทฤษฎีการเกิดใหม่ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การเคลื่อนที่แบบบราวน์เนี่ยน กระบวนการคงที่และกระบวนการไม่คงที่

Stochastic processes. Markov Chains. Poisson processes. Renewal theory. Queuing theory. Reliability theory. Brownian motion. Stationary process and Non-stationary process.