หลักการในกระบวนการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพยา  การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลทางเภสัชศาสตร์ การศึกษาความคงสภาพของยา รวมถึงการแปลผลใบรับรองผลการวิเคราะห์