หลักและกระบวนการในการเลือกสรรยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย การจ่ายเภสัชภัณฑ์ตามใบสั่งยา ข้อคำนึงถึงความเข้ากันได้ในคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และการรักษาของรายการยาในใบสั่งยา (อันตรกิริยาของยา) การให้คำปรึกษา หรือข้อมูลของรายการยาในใบสั่งยา โดยเฉพาะกระบวนการในการจ่ายเภสัชภัณฑ์ที่อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น เภสัชภัณฑ์ที่ต้องผสมเอง เภสัชภัณฑ์ทางตา หู คอ จมูก เภสัชภัณฑ์ที่ให้ทางหลอดเลือด เภสัชภัณฑ์รังสี

Principles and processes in selecting appropriate drugs to patients; dispensing according to prescriptions, considering physical, chemical and therapeutic compatibility of drugs in prescription (drug interaction), counseling or providing information of drug items in the prescription, especially, in the process of dispensing pharmaceutical products that require special expertise, for example, mixtures, Eye Ear Nose Throat (EENT) products, parenteral products, radiopharmaceutical products.