การค้นพบยา บูรณาการเคมีทางยากับเภสัชจลนศาสตร์เพื่อการบริหารยาอย่างมีประสิทธิผลในผู้ป่วย เน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเคมีกับการออกฤทธิ์ของยา ฤทธิ์และพิษของยา และอาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา