ศึกษาและฝึกปฏิบัติการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับหัวหน้างานในแผนกรวมทั้งรู้จักวิธีการการกำหนดรายการอาหาร งานบัญชี การตั้งราคาขาย การควบคุมราคาทุน และการจัดซื้อ ตลอดจนควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานจนถึงการบริการ