ศึกษาความรู้เรื่องอุปกรณ์และทักษะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ชนิดของอาหารและเครื่องดื่ม รูปแบบการบริการอาหาร ประเภทของเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ที่ให้บริการในแผนกเครื่องดื่มในโรงแรม การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการบริการอาหารและการผสมเครื่องดื่ม การเสิร์ฟ การเก็บรักษา ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม