ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของงานพื้นฐาน คุณสมบัติที่ดีของพนักงานบริการในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและรายการอาหาร รวมถึงโครงสร้างของแผนกครัว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม การเตรียมการก่อนการเปิดบริการในแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม การฝึกปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่มเบื้องต้น