ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างานฝ่ายห้องพัก ศึกษางานด้านบริหารในฝ่ายห้องพัก เช่น การจัดกำลังคนและตารางการทำงานของแม่บ้านและพนักงานส่วนหน้า การจัดหา การเลือกซื้อ และการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานแม่บ้าน การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน การเก็บบันทึกและทำรายงานของแผนกแม่บ้านและส่วนหน้า