ศึกษาโครงสร้างองค์กรของแผนกแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในแผนกแม่บ้าน ความสัมพันธ์ของแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่นๆ ในโรงแรม การเตรียมการและขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักและบริเวณสาธารณะของโรงแรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด งานที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้าน และสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงแรม พร้อมการฝึกปฏิบัติงานแม่บ้านขั้นพื้นฐาน