ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม โครงสร้าง ลักษณะงานเบื้องต้น หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเครื่องมือ โปรแกรมประยุกต์ และระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน