ความหมายและบทบาทของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร วิวัฒนาการของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร ประเภทของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร หลักในการจัดการ และการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร โครงสร้างการบริหาร การจัดองค์กรของแผนกต่างๆ ในธุรกิจที่พักและบริการอาหาร ภัตตาคาร ครัวประเภทต่างๆ ห้องเตรียมอาหารแบบต่างๆ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม หน้าที่ของพนักงานในแผนกต่างๆ การคัดเลือก แต่งตั้ง และฝึกอบรมพนักงาน การจัดตารางการทำงาน กฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับพนักงาน