ศึกษาพระราชบัญญัติการโรงแรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสถานประกอบการประเภทโรงแรมและที่พัก ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฏหมายคุ้มครองแรงงาน และกฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างแรงงาน กฏหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงแรม กฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรม