ศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐและการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นของต่างประเทศที่สำคัญ และการปกครองท้องถิ่นในอนาคต