ศึกษาโครงสร้างและรูปประโยคในภาษาจีนที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นคำศัพท์ และสำนวนทั่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันในชีวิตประจำวัน อ่านข้อความสั้นๆ ที่ไม่ใช่เนื้อหาทางวิชาการ เขียนข้อความสั้นๆ โดยใช้พจนานุกรมช่วย เรียนอักษรจีนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 500 ตัว