ความหมาย คุณสมบัติ ประเภท บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  บทบาทในการวางตัว ความสามารถในฐานะผู้นำ  บทบาทการนำเที่ยวของมัคคุเทศก์ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์และการนำเที่ยว การประยุกต์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และศิลปะของประเทศไทยในการนำเที่ยว หลักการนำเที่ยว การเขียนรายการนำเที่ยว การวางแผนและรูปแบบการนำเที่ยวและการจัดการนันทนาการและกิจกรรมการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการเขียนรายการนำเที่ยวและนำเที่ยวในภาคสนาม

มีการศึกษานอกสถานที่ และออกภาคสนาม