ความหมาย คุณสมบัติ ประเภท บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ความสามารถในฐานะผู้นำ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์และการนำเที่ยว การประยุกต์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปะของประเทศไทย หลักการนำเที่ยว การออกแบบรายการนำเที่ยว การจัดการนันทนาการและกิจกรรมการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที่

MEANINGS, QUALIFICATIONS, TYPES, ROLES, RESPONSIBILITY, AND ETHICS OF TOUR GUIDE IN TOURISM INDUSTRY: LEADERSHIP SKILL; LAWS AND ACTS RELATED TO TOUR GUIDE; APPLICATION OF GENERAL KNOWLEDGE OF GEOGRAPHY, POLITICS, GOVERNANCE, ECONOMY, SOCIO-CULTURE, HISTORY, AND THE ARTS OF THAILAND; TOUR GUIDING PRINCIPLES; ITINERARY DESIGN; RECREATION AND TOURISM ACTIVITY MANAGEMENT; TOUR GUIDE APPRENTICE. FIELD TRIPS REQUIRED.