หลักนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร พลวัตประชากร ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ การประยุกต์นิเวศวิทยาในระบบการเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรมีปฏิบัติการภาคสนาม

Principles of ecology. Relationship between living organisms and their environment. Structure of ecosystem. Food chain. Population dynamics. Primary productivity. Ecological applications in agricultural system. Agricultural resource management. Field exercises are required.