การดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น การดูแลและการจัดการแมว สุนัข กระต่าย สัตว์ฟันแทะ นก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์ชนิดพิเศษ การดูแลโดยทั่วไป โภชนาการ อุปกรณ์และการเพาะขยายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไป การจับบังคับสัตว์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการจัดการสุขภาพ