ขอบเขตของวิทยาภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันแต่กำเนิด แอนติเจน แอนติบอดี อิมมูโนโกลบูลิน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ระบบคอมพลีเมนต์ ภาวะภูมิไวเกิน โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์ หลักการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการทำวัคซีน