ชีววิทยาของกระต่าย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน สายพันธุ์ พันธุกรรม การคัดเลือกสายพันธุ์และการพัฒนาสายพันธุ์เชิงการค้า การจับและควบคุมกระต่าย  การสืบพันธุ์และเทคนิคการเพาะขยายพันธุ์  โรงเรือนและอุปกรณ์  พฤติกรรมการกิน โภชนาการและระบบการให้อาหาร การดูแลสุขภาพ โรค และการสุขาภิบาล วงจรการผลิต คุณภาพของผลผลิต การแปรรูปผลผลิตจากกระต่าย ตลาดและความเป็นไปได้การเลี้ยงเชิงอุตสาหกรรม