ชีววิทยาของสุกร ระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหาร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ การผสมเทียมและการเก็บเชื้ออสุจิ การตอน พันธุกรรมและสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต สายพันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์ การจัดการฟาร์มเพื่อเป็นการค้า การเลี้ยง โรงเลี้ยงและสุขอนามัยในการเลี้ยงสุกร โภชนาการ โรค ยาและสารพิษในอาหาร อาการของโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารการติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ การตลาดของสุกร 

Swine biology. Gastrointestinal tract and digestive system. Reproductive physiology. Natural reproduction. Artificial insemination and sperm collection. Castration. Genetic and environmental factors affecting growth. Traits and selection. Commercial farm management. Husbandry, housing and hygienic practices in swine production. Nutrition. Diseases. Drugs and toxins in feed. Clinical signs of nutrient deficiency diseases. Infection and infectious disease control. Swine marketing.