ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศสำหรับปศุสัตว์และผลผลิตสัตว์

Regulations concerning livestock and domestic animals in Thailand. Standardization of safety food of animal origins. Good farm practices. Regulations and standardization of international trade for livestock and animal products.