ศึกษาพื้นฐานแคลคูลัสเกี่ยวกับฟังชันของตัวแปรเดี่ยวอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังชันอนุพันธ์ การอินทิเกรต และการประยุกต์กับปัญหาต่างๆ ทางกายภาพ