ความเป็นมา คุณสมบัติ และการนำไปใช้ของวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลผลิตจากระบบ อุสาหกรรม ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง และศึกษาวิธีการก่อสร้างเบื้องต้นของโครงสร้าง อาคารขนาดเล็ก และองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร มีการศึกษานอกสถานที่