ศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุโครงสร้างและพฤติกรรมเมื่อมีแรงกระทำ ทฤษฎีและคำจำกัดความของหน่วยแรงต่างๆ ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงประลัยของวัสดุ และการใช้หน่วยแรงที่เหมาะสมในการออกแบบโครงสร้าง ศึกษาโครงสร้างอาคารเบื้องต้น ระบบต่างๆ ให้เข้าใจถึงกลวิธีในการทำงาน การรับ และการกระจายถ่ายเทน้ำหนัก ศึกษาทฤษฎีของแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้น การทรงตัวของโครงสร้าง สาเหตุการเสียหาย การเสื่อมตัว และการวิบัติของโครงสร้าง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการออกแบบโครงสร้าง การออกแบบโดยการประมาณ