ศึกษาการก่อสร้างอาคารในระบบอุตสาหกรรมการใช้ระบบประสานทางพิกัดในการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร ศึกษาชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุต่างๆ และรอยต่อระหว่างชิ้นส่วน ฝึกหัดการออกแบบอาคารที่ใช้ในระบบประสานทางพิกัด