ศึกษาหลักการประมาณราคาค่าก่อสร้าง มาตรฐานการก่อสร้างและแรงงาน การคิดคำนวณปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การกำหนดแบบและรายการวัสดุให้ได้ในเงินงบประมาณ รวมทั้งการเปรียบเทียบราคาองค์ประกอบของอาคาร