ศึกษาในเรื่องการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ มาตรฐานในการทำงาน และการจัดระบบงานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์