ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดการโครงการก่อสร้าง เทคนิคในการวางแผน การควบคุมติดตามผล โครงสร้างองค์กรก่อสร้างและบทบาทขององค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมกันในโครงการก่อสร้าง