แนวคิดและหลักการในการจัดการโครงการก่อสร้าง เทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุมติดตามผล โครงสร้างองค์กรก่อสร้าง การจัดการด้านคุณภาพ การจัดการความเสี่ยง การจัดการความปลอดภัย


Introduction to principles of construction project management; techniques in planning, scheduling and controlling construction projects; organization structure; quality, risk, and safety management. Involves field trips.