ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับกระบวนการจัดการโครงการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนการเลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และการจัดการระบบ


Use of computer technology for construction project management; examining software used in planning, estimating, and management; software selection and application.