ปรัชญา ทฤษฎี คำนิยามต่าง ๆ ประวัติศาสตร์ และหน้าที่ของผู้บริหารทรัพยากรอาคารในปัจจุบันด้วยการศึกษาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทรัพยากร