ศึกษาแนวความคิดของระบบสารสนเทศพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้กับกระบวนการจัดการโครงการก่อสร้าง การออกแบบและวางแผนระบบสารสนเทศ การจัดการในการควบคุม การวิเคราะห์ รายงาน และการประเมินผลระบบ ศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหา