หลักการของการควบคุมคุณภาพ การบริหารงานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรมกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการและการวิเคราะห์ระบบวัด การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

Principles of quality control. Quality management. Statistical quality control. Quality control techniques. Engineering reliability for manufacturing. Process capability analysis and measurement system analysis. Application of computer for quality control. Industrial case study.