ศึกษาหลักวงจรไฟฟ้า กฎวงจรเบื้องต้น การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเบื้องต้น หม้อแปลง มอเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องควบคุมและระบบป้องกันไฟฟ้า ระบบจ่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและแนวคิดของระบบไฟฟ้า 3 เฟส

A study of principles of electric circuitry; basic circuit laws and basic DC and AC circuit analysis; transformer, motor, generator, electric controller and power protection systems; electric power transmission systems and electronics equipment; basic electrical instruments and concepts of three-phase systems.