การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการทางวิศวกรรมและธุรกิจ ประกอบด้วยการคิดดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา ชนิดของต้นทุน การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางเลือก การประมาณผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อัตราผลตอบแทน ภาษี เงินเฟ้อ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สินและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ปัญหา แผนภูมิกระแสเงินสด พันธบัตร

Economic analysis of engineering and business project feasibility including interest formula derivation, depreciation accounting, classification of cost, evaluating economic alternatives, estimating effect of risk and uncertainty, rate of return, taxes, inflation, breakeven analysis, sensitivity analysis, replacement analysis and application of computer in problem analysis. Cash flow diagram. Bond.