หลักการทำงานและขั้นตอนการออกแบบระบบการทำงานอัตโนมัติ การออกแบบระบบและลอจิก การควบคุมสำหรับงานนิวแมติกส์และนิวแมติกส์ไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ ระบบของอินพุท เอาท์พุทและรีเลย์ การประยุกต์ตัวอุปกรณ์ควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้ใช้ในระบบควบคุม การทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติ

Principle and step of automatic system. Design of system and logic. Control for pneumatics and electrical pneumatics. Design of automatic production control system. Input output and relay. Application of programmable logic controller for automatic machine.