การใช้คอมพิวเตอร์-ซอฟแวร์ในการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ การเขียนภาพตัด การเขียนภาพประกอบ การกำหนดรายละเอียดขนาดความคลาดเคลื่อนและการเผื่อขนาดของชิ้นงานที่ออกแบบ

Computer-software drafting for two and three dimension drawing. Section view drawing. Assembly drawing. Tolerance and clearance of fitting.